ECDL EPP E-NAUCZYCIEL

Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową. System certyfikowania jest oparty na założeniu, że miejscem weryfikacji umiejętności nauczyciela jest klasa z uczniami, a więc jego główne miejsce pracy. Spełnienie tego założenia ma doprowadzić do zmiany w pracy z uczniami w klasie i poza nią.

Do kogo skierowane? Nauczyciele posiadający dobre umiejętności obsługiwania komputera.

Cele kształcenia.
Celem nauczania jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi prawa oświatowego, zapoznanie z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi w nauczaniu

Opis efektów kształcenia.
Uczestnik po ukończeniu kursu:
•    Zna prawne, etyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
•    Potrafi nauczać i pracować w środowisku technologii, w tym posiada znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie.
•    Korzysta z zasobów i podstawy pracy na platformie edukacyjnej.

Ramowy program
Legalne i etyczne posługiwanie się informacją. Licencje na oprogramowanie i zasoby edukacyjne-6 h
Bezpieczeństwo informacji-4 h
Ochrona uczniów przed negatywnymi skutkami korzystania z TIK Technologia i zasoby
cyfrowe w realizacji celów edukacyjnych wynikających z zapisów podstawy programowej-14 h
Urządzenia techniki cyfrowej-8 h
Zasoby edukacyjne oraz aplikacje wykorzystywane w nauczanym przedmiocie-16 h
Ocena edukacyjnych zasobów internetowych oraz aplikacji według określonych kryteriów-14 h
Własne zasoby dydaktyczne-20 h
E-kształcenie (e-learning)w praktyce szkolnej–wybrane aspekty metodyczne-18 h

Czas trwania: 100 godzin.
Wymagania: Chęć do nauki.
Egzamin ECDL: e-nauczyciel